Όροι & Προϋποθέσεις

Σχετικά με την ενοικίαση

 1. Για λόγους ασφαλείας και τήρησης των όρων της συμφωνίας ενοικίασης, ο μισθωτής οφείλει και συναινεί να παραδώσει στην εταιρία την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του ή την άδεια οδήγησης για όλη τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης. Το έγγραφο θα του επιστραφεί με τη λήξη της ενοικίασης και την επιστροφή του ποδηλάτου στην κατάσταση που το παρέλαβε. Για τη διάρκεια της ενοικίασης του ποδηλάτου η εταιρία θα παραδώσει στον μισθωτή ένα αντίγραφο του εγγράφου. Εναλλακτικά, η εταιρία κρατάει ένα αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης του μισθωτή και μία εγγύηση 300,00 ευρώ για κάθε ποδήλατο, η οποία θα του επιστραφεί αφαιρώντας το κόστος της ενοικίασης καθώς και όποιο κόστος προκύψει σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας μέρους του ποδηλάτου. Αν το κόστος υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να το καλύψει.
 2. Ο μισθωτής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν θα προβαίνει σε χρήση ποδηλάτου υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.
 3. Απαγορεύεται στον μισθωτή ο δανεισμός, η ενοικίαση ή η παραχώρηση του ποδηλάτου.
 4. Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει συνετή χρήση του μίσθιου, να τηρεί τους κανόνες της δημόσιας ασφάλειας, τις διατάξεις για ασφαλή οδήγηση και τον ΚΟΚ.
 5. Στον μισθωτή παραδόθηκε και συστήθηκε η χρήση κράνους κατά την οδήγηση.
 6. Ο ενοικιαστής δηλώνει ότι πριν από κάθε μίσθωση εξετάζει το ποδήλατο και τη λειτουργία αυτού και διαπιστώνει ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και ότι το παραλαμβάνει σε άριστη κατάσταση κατασκευαστικά και λειτουργικά. Ουδόλως προχωράει σε μίσθωση αν υπάρχει ελάττωμα στο μίσθιο ποδήλατο. Η παραλαβή του εκάστοτε ποδηλάτου συνεπάγεται και την ως άνω δήλωση – αποδοχή για όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις ενοικίασης ποδηλάτου.
 7. Ο μισθωτής πρέπει να είναι γνώστης της χρήσης ποδηλάτων καθώς και να μην υπάρχει ιατρική οδηγία/ένδειξη για μη χρήση.
 8. Απαγορεύεται η ενοικίαση ποδηλάτων από άτομα κάτω των 18 ετών που δεν συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.
 9. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατυχήματα ή βλάβες του οδηγού και τρίτων που προέρχονται από πλημμελή συμπεριφορά ή οδήγηση του ενοικιαστή, όπως και για βλάβες ή φθορές ξένης ιδιοκτησίας που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, Αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο χρήστης οδηγός μισθωτής.
 10. Σε περίπτωση βλάβης του ποδηλάτου κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει την εταιρία και να επιστρέψει το ποδήλατο στην εταιρία.
 11. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής, απώλειας ή κλοπής του ποδηλάτου κατά την διάρκεια της μίσθωσης ή μη επιστροφής του ποδηλάτου, ο μισθωτής οφείλει να αποζημιώσει την εταιρία με το ποσό των 2.000,00 ευρώ για κάθε ποδήλατο. Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας μέρους του ποδηλάτου ή αξεσουάρ αυτού, ο μισθωτής οφείλει να αποζημιώσει την εταιρία με το ανάλογο κόστος αντικατάστασης του ανταλλακτικού/αξεσουάρ.
 12. Ο μισθωτής ευθύνεται για κάθε ζημία του ποδηλάτου και του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της μίσθωσης είτε την προκάλεσε αυτός είτε όχι.
 13. Ελάχιστη υποχρεωτική ώρα χρέωσης ορίζεται η 12 ώρες (09:00-21:00). Αν ο μισθωτής επιστρέψει το ποδήλατο πριν την συμπλήρωση της συμφωνηθείσας περίοδου, η εταιρεία δεν υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων. Εάν ο μισθωτής επιστρέψει το ποδήλατο αργότερα από τη συμφωνημένη ώρα και ημέρα, η επιπλέον χρέωση ανέρχεται στα 9,00 ευρώ για απλό ποδήλατο και 20,00 ευρώ για ηλεκτρικό, ανά μία ώρα πέραν της αρχικής συμφωνηθείσας ώρας και ημέρας επιστροφής
 14. Με την παραλαβή του ποδηλάτου υπογράφεται από τον μισθωτή η σύμβαση μίσθωσης που περιέχει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.
 15. Σε κάθε διαφορά που θα προκύψει από τη μίσθωση, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Ιωαννίνων, ενώ για κάθε θέμα που δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη εδώ, ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις περί μισθώσεως πράγματος του Αστικού Κώδικα.

Το καλάθι σας

Δεν έχετε προσθέσει προϊόντα στο καλάθι σας!